Väärtpaberituru õigusliku regulatsiooni peamisteks eesmärkideks on tagada:

  • investorite kaitse;
  • turu õiglane, usaldusväärne, efektiivne ja läbipaistev toimimine;
  • süsteemsete riskide vähendamine
Eesti õiguses on nimetatud eesmärkide tagamisele suunatud õigusliku regulatsiooni olulisemateks allikateks:
  • Väärtpaberituru seadus
  • Investeerimisfondide seadus
  • Finantsinspektsiooni seadus
  • Tagatisfondi seadus
  • Eesti väärtpaberite keskregistri seadus

Ülalnimetatud seaduste alusel antud õigusaktid, millest peamise osa moodustavad Rahandusministri määrused. Lisaks riiklikule regulatsioonile sisaldab nimetatud eesmärkidele ning turu korra- ja õiguspärasele toimimisele suunatud õigusliku tähendusega reegleid ka Nasdaq Tallinna reglement.

Järelevalve

Alates 2002. aasta 1. jaanuarist teostab riiklikku järelevalvet Eesti väärtpaberituru üle Finantsinspektsioon.

Finantsinspektsioon on autonoomse pädevusega ja oma eelarvega asutus Eesti Panga juures, mille tegevuse õiguslikud alused on sätestatud Finantsinspektsiooni seaduses.

Lisaks väärtpaberituru järelevalvele teostab Finantsinspektsioon riiklikku finantsjärelevalvet kogu finantssektori üle tervikuna.

Koostöös Finantsinspektsiooniga teostab Nasdaq Tallinna börs õigusaktides ja reglemendis sätestatud pädevuse piires järelevalvet oma liikmete, Nasdaq Tallinna börsil kaubeldavate ettevõtete, kaubeldavate väärtpaberite hinna kujunemise, tehingute tegemise ning muude reglemendi nõuete täitmise üle.

Finantsinspektsioon

Finantsinspektsioon on autonoomse pädevuse ja – eelarvega finantsjärelevalve asutus, mis tegutseb järelevalve teostamisel riigi nimel ja on oma tegevuses ja otsustes sõltumatu.

Finantsjärelevalve eesmärk

Finantsinspektsiooni tegevuse eesmärgiks on suurendada Eesti finantssektori stabiilsust, usaldusväärsust ja läbipaistvust. Samuti aidata kaasa Eesti finantssektori efektiivsuse suurenemisele, süsteemsete riskide vähendamisele ning finantssektori kuritegelikel eesmärkidel ärakasutamise tõkestamisele. Finantsjärelevalve tegevuse eesmärgiks on kaitsta klientide ja investorite huve nende vahendite säilimisel ning seeläbi toetada Eesti rahasüsteemi stabiilsust.

www.fi.ee