Nasdaq lansseeris First North võlakirjaturu Taanis ja Rootsis 2012. aastal ja Soomes 2014. aastal, et tulla vastu väiksema suurusega ettevõtete kasvavale huvile emiteerida võlakirju. Sarnane nõudlus on tekkinud ka Baltikumis: ühelt poolt soovivad väikese ja keskmise suurusega ettevõtted avardada raha kaasamise võimalusi, teisalt otsivad (jae)investorid praeguste madalate intressimäärade tingimustes kõrgema tootlikkusega vara.
 

Võlakirjade eelised

Peamine põhjus, miks ettevõtted võlakirju emiteerivad, on täiendava kapitali vajadus. Võlakirju kasutatakse peamiselt alternatiivina pangalaenule.
 
Statistika viitab, et Balti ettevõtted rahastavad oma tegevust üha enam võlakirjade abil järgmistel põhjustel:
 • võimalus pikemaks lunastamistähtajaks
 • intressimäär on enamasti fikseeritud ja lunastamine toimub täismahus lõpp-kuupäeval
 • väiksem sõltuvus pankadest
 • suurem otsustusvabadus, paindlikumad tingimused võrreldes pangalaenuga
 • sobilik mahukate pikaajaliste projektide rahastamiseks (võlakirjaprogramm)
 • ettevõtte tuntuse ja nähtavuse suurenemine
 • tagatise ja/või positiivse rahavoo puudumine ei pruugi olla takistuseks (mida ei saa väita pangalaenu taotlemise kohta)
   

First North võrreldes reguleeritud turuga

First North võlakirjaturg on mitmepoolne kauplemissüsteem, mida tuntakse peamiselt alternatiivturu nime all. Tegu on Nasdaqi korraldatava turuga, kus kehtib eraldiseisev reeglistik ja hinnakiri. Alternatiivturg pakub ettevõtetele palju paindlikumaid tingimusi kui reguleeritud turg.

First North täiendab reguleeritud turgu. Kui osa ettevõtete jaoks on tähtsaim First North turule tulemise lihtsus ja kiirus ning leebemad tingimused, siis mõne teise puhul on investorite soovist lähtuvalt olulisem olla noteeritud reguleeritud turul. Seega loob erinevate turgude olemasolu suurema valikuvõimaluse nii emitentidele kui investoritele.

First North võlakirjaturule saab võlakirja kauplemisele võtmist taotleda ilma Finantsinspektsioonis registreeritud prospektita (välja arvatud juhul, kui prospekti koostamine on seadusega nõutud). Kui reguleeritud turul noteeritud ettevõtete aruandlus peab vastama rahvusvahelistele finantsaruandlusstandarditele (ehk IFRS-ile), siis First Northi puhul piisab kohalike raamatupidamistavade järgimisest.
 

Nõuded turuletulekuks

Suunatud pakkumise korral on kauplemisele võtmiseks vaja esitada ettevõtte kirjeldus, kuid mõnel juhul piisab ka väärtpaberi kirjeldusest. Ettevõtte kirjeldus on dokument, mis sisaldab infot võlakirjade tingimuste ja emitendi kohta. Emitendid, kelle väärtpaberitega juba kaubeldakse mõnel Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna reguleeritud turul, mõnel teisel First North või sellega samaväärsel turul, ei pea ettevõtte kirjeldust esitama ja võivad esitada ainult väärtpaberi kirjelduse.

Kokkuvõtvalt öeldes on sellistel emitentidel lubatud koostada ainult võlakirja tingimusi kirjeldav dokument juhul, kui ettevõtte kohta käiv informatsioon on vähemalt inglise keeles avalikult kättesaadav ja sellele on väärtpaberi kirjelduses viidatud.

Emitendid peavad turuletuleku taotlemise perioodil kaasama lepingulise nõustaja, välja arvatud juhul, kui ettevõtte aktsiatega juba kaubeldakse mõnel Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna reguleeritud turul, mõnel teisel First North või sellega võrdväärsel turul. Lepinguline nõustaja juhendab ja aitab ettevõtet aktsiate kauplemisele võtmisel ning tagab, et ettevõte täidaks alternatiivturu reeglitest tulenevaid nõudeid. Juhul kui emitent ja nõustaja otsustavad jätkata koostööd ka ettevõtte turuloleku ajal, on nõustaja rolliks olla ettevõtte tegevuse esmane järelevaataja ja nõuandja.
 
Reeglina peab emitendil, kelle ühe võlakirja nimiväärtus on väiksem kui 100 000 eurot, olema kaheaastane tegevusajalugu. Siiski on börsil õigus teha erandeid.
 
 

Teabe avalikustamise nõuded

Info avaldamise tingimused First Northil on leebemad kui reguleeritud turul. Järgida tasub põhimõtet, et oluline hinda mõjutada võiv informatsioon tuleb avaldada börsi ametliku infosüsteemi kaudu. Minimaalselt on vaja avalikustada:
 • Poolaasta- ja aastaaruanded (sh audiitori aruanne)
 • Võlakirjaomanike koosoleku kokkukutsumise teade
 • Aktsionäride üldkoosolekul või võlakirjaomanike koosolekul vastu võetud otsused
 • Teave juhtkonnas tehtud muudatustest jms.
Emitendid võivad juhiste saamiseks alati konsulteerida oma nõustajatega või võtta ühendust börsi töötajatega.