Üldkoosolekute korraldamise teenus on mõeldud ettevõtetele ja organisatsioonidele, kes soovivad oma koosolekuid läbi viia efektiivsemalt, väiksema tööjõu- ja ajakuluga. Nasdaq omab aastatepikkust kogemust ja spetsiaalseid tehnilisi lahendusi üldkoosolekute korrektsel ettevalmistamisel ja ladusal läbiviimisel.
 
Üldkoosoleku korraldamise teenus sobib ettevõtetele ja organisatsioonidele korraliste ja erakorraliste üldkoosolekute läbiviimiseks. Lisaks sellele on võimalik teenust kasutada võlausaldajate üldkoosolekute puhul ning samuti muude koosolekute korraldamiseks.
 
 

Teenused, mida koosoleku korraldamisel pakume:

– ruumide organiseerimine
– tehnika organiseerimine (arvutid, printerid)
– väärtpaberiomanike nimekirja tellimine Eesti väärtpaberite registrist
– registreerimisnimekirja koostamine ja osavõtjate registreerimine
– hääletamisprotseduuri läbiviimine, hääletustulemuste väljaselgitamine
– hääletustulemuste fikseerimine

Koosolekute korraldamise teenuse pakkumisel kasutame selleks loodud programmi, kuhu salvestatakse koosolekul osalema õigustatud aktsionäride/osanike/liikmete nimekiri ning selgitatakse välja nende isikute hääletamistulemused. Koosolekute korraldamise teenust on võimalik osutada ka ettevõtetele ja organisatsioonidele, kelle väärtpaberid ei ole registreeritud Eesti väärtpaberite registris. Sel juhul on vaja eelnevalt esitada elektroonilises vormis aktsionäride nimekiri, mis kantakse vastavasse programmi. Ülejäänud osas ei erine üldkoosoleku läbiviimine nendest koosolekutest, mis korraldatakse Eesti väärtpaberite registris registreeritud ettevõtetele.
 
Kasutatav tehniline lahendus võimaldab koosolekul osalejate registreerimisel ja hääletustulemuste väljaselgitamisel info väga operatiivset töötlemist, seda ka eriliigilistest aktsiatest tulenevate häälte puhul. Registreerumisperioodi jooksul on pidevalt võimalik teha vahekokkuvõtteid registreerunud häälte ja kvoorumiks vajaliku hääletusprotsendi kohta. Osalejate registreerumise ning kvoorumiks vajaliku häälteprotsendi pideva jälgimise teel on võimalik õigeaegselt olulist osalust omavate aktsionäride/osanike/liikmetega kontakteeruda. Selline võimalus aitab vältida koosoleku ärajäämist ja uue korraldamist kvoorumi mittekokkusaamise tõttu.
 
Hääletustulemused väljastab spetsiaalne programm ning need esitatakse väljatrükina. Iga tulemuse väljaselgitamine võtab aega ca 3-10 minutit, olenevalt osavõtjate arvust. Hääletustulemuste absoluutne korrektsus on tagatud.
 

Üldkoosolekute korraldamise teenust osutab Nasdaq Group’i kontserni kuuluv äriühing.