I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. AB NASDAQ OMX Vilnius (toliau – Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje įregistruota reguliuojamos rinkos operatoriaus veikla besiverčianti akcinė bendrovė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į lygias dalis – akcijas. Ji veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais norminiais aktais ir šiais įstatais. Ankstesnis Bendrovės pavadinimas – AB „Vilniaus vertybinių popierių birža“.
1.2. Bendrovė turi visas juridinio asmens teises, atskirą turtą, sąskaitas Lietuvos Respublikos ir užsienio bankuose, antspaudą su savo pavadinimu. 
Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo ir pagal savo prievoles atsako tik savo turtu. 
1.3. Bendrovės buveinės adresas: Konstitucijos pr. 7, LT- 08501 Vilnius, Lietuvos Respublika.
1.4. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai. 
1.5. Bendrovės veiklos trukmė neribojama. 
1.6. Bendrovė reorganizuojama, atskiriama, pertvarkoma ir likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas) nustatyta tvarka. 
1.7. Bendrovės įstatai keičiami Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. 
 

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAS

2.1. Bendrovės veiklos tikslai yra organizuoti prekybą finansinėmis priemonėmis, teikti aukštos kokybės paslaugas savo klientams bei sudaryti jiems sąlygas efektyviai naudotis kapitalo rinkos teikiamomis galimybėmis. 
2.2. Bendrovė verčiasi veikla, kuria techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis koncentruojama vertybinių popierių paklausa ir pasiūla, kartu prekybos dalyviams sukuriant galimybę pagal nustatytas taisykles sudaryti sandorius. Bendrovė, versdamasi šia veikla, privalo: 
2.2.1. organizuoti prekybą finansinėmis priemonėmis, jų įtraukimą į prekybą reguliuojamoje rinkoje, kotiravimą, saugų ir veiksmingą sandorių sudarymą bei atsiskaitymus; 
2.2.2. skatinti sąžiningą prekybą finansinėmis priemonėmis ir siekti užkirsti kelią manipuliavimui rinka bei kitiems nesąžiningiems veiksmams; 
2.2.3. skleisti informaciją, leidžiančią užtikrinti ikiprekybinio ir poprekybinio skaidrumo reikalavimų, taikomų reguliuojamai rinkai, laikymąsi; 
2.2.4. užtikrinti konfidencialios informacijos apsaugą ir vykdyti vidaus kontrolę. 

Bendrovė turi teisę verstis tik tokia veikla, kuri tiesiogiai susijusi su jos licencijoje nurodyta veikla bei šiame punkte numatytomis Bendrovės pareigomis. 

2.3. Bendrovė rengia taisykles bei teikia jas derinti arba tvirtinti Vertybinių popierių komisijai. Bendrovė taip pat priima nutarimus, sprendimus ir kitas taisykles, reguliuojančias prekybą vertybiniais popieriais Bendrovėje, ir įstatymų nustatytais atvejais teikia jas derinti arba tvirtinti Vertybinių popierių komisijai.


III. BENDROVĖS KAPITALAS IR REZERVAI

3.1. Bendrovė privalo laikytis Vertybinių popierių komisijos nustatyto reikalavimo dėl minimalaus Bendrovės nuosavo kapitalo dydžio. 
3.2. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 3 690 000 (trys milijonai šeši šimtai devyniasdešimt tūkstančių) litų. Jis padalintas į 246 (du šimtus keturiasdešimt šešias) paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė 15 000 (penkiolika tūkstančių) litų. 
Bendrovės akcijos gali būti platinamos bei jomis prekiaujama viešai, vadovaujantis vertybinių popierių rinką reglamentuojančiais teisės aktais.


IV. AKCIJOS. AKCININKŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Bendrovės akcijos yra 15 000 litų nominalios vertės paprastosios vardinės nematerialios akcijos, fiksuojamos įrašais Bendrovės akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Kiekvienas Bendrovės akcininkas turi teisę pasirinkti, pas kurį sąskaitų tvarkytoją turėti vertybinių popierių sąskaitą. Akcijų apskaita vykdoma ir išrašai iš sąskaitos išduodami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 
4.2. Bendrovės akcininkai turi šias turtines teises: 
4.2.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą); 
4.2.2. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį; 
4.2.3. nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis; 
4.2.4. gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų; 
4.2.5. pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti; 
4.2.6. Vertybinių popierių komisijos nustatyta tvarka perleisti kitiems asmenims pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų; 
4.2.7. įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei, tačiau Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju Bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio; 
4.2.8. kitas įstatymuose nustatytas turtines teises. 
4.3. Bendrovės akcijos perleidimas fiksuojamas įrašais jos perleidėjo ir jos įgijėjo asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Sudariusios sandorį dėl Bendrovės akcijos perleidimo, sandorio šalys jų sąskaitų tvarkytojams turi pateikti rašytinę sutartį, kurioje turi būti nurodyti teisės aktuose numatyti duomenys. Tais atvejais, kai Bendrovės akcijomis yra prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, jų perleidimo sandoriams yra taikomos šios reguliuojamos rinkos taisyklės. 
Bendrovės akcijų paketo įsigijimui yra taikoma Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka. 
4.4. Bendrovės akcininkai turi šias neturtines teises: 
4.4.1. dalyvauti visuotiniuose Bendrovės akcininkų susirinkimuose; 
4.4.2. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose Bendrovės akcininkų susirinkimuose. Viena visiškai apmokėta 15 000 litų nominalios vertės akcija visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą; 
4.4.3. gauti Akcinių bendrovių įstatyme ir šiuose įstatuose nurodytą informaciją apie Bendrovę; 
4.4.4. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo (prezidento) ir Bendrovės valdybos narių pareigų, nustatytų Akcinių bendrovių įstatyme, taip pat kituose įstatymuose, Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais; 
4.4.5. kitas įstatymų nustatytas neturtines teises. 
4.5. Bendrovės akcininkai privalo: 
4.5.1. sumokėti už Bendrovės akciją akcijos pasirašymo sutartyje nustatyta tvarka; 
4.5.2. informuoti Bendrovę apie savo adreso pasikeitimus; 
4.5.3. neatskleisti konfidencialios informacijos apie Bendrovės veiklą; 
4.5.4. asmuo, įsigijęs visas Bendrovės akcijas, arba visų Bendrovės akcijų savininkas, perleidęs dalį Bendrovės akcijų kitam asmeniui, apie akcijų įsigijimą ar perleidimą ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sandorio sudarymo turi pranešti Bendrovei; 
4.5.5. grąžinti Bendrovei dividendą, jeigu jis buvo išmokėtas pažeidžiant Akcinių bendrovių įstatymo imperatyvias normas ir Bendrovė įrodo, kad akcininkas tai žinojo ar turėjo žinoti; 
4.5.6. vykdyti kitas įstatymuose numatytas pareigas.


V. BENDROVĖS ORGANAI

5.1. Bendrovės organai yra šie: 
5.1.1. visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas; 
5.1.2. Bendrovės stebėtojų taryba (šiuose įstatuose bei Bendrovės vidaus teisės aktuose stebėtojų taryba vadinama Bendrovės taryba); 
5.1.3. Bendrovės valdyba; 
5.1.4. Bendrovės vadovas (prezidentas). 
5.2. Bendrovės valdyba ir Bendrovės vadovas (prezidentas) yra Bendrovės valdymo organai. Bendrovės taryba yra Bendrovės priežiūros organas. 
5.3. Bendrovės valdymo organai privalo veikti Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis Bendrovės įstatais. 
5.4. Kiekvienas kandidatas į Bendrovės tarybos, Bendrovės valdybos narius ir Bendrovės vadovo (prezidento) pareigas privalo pranešti jį renkančiam organui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su Bendrove ir su ja susijusiais kitais juridiniais asmenimis. 
5.5. Civilinio kodekso 2.82 straipsnio 4 dalyje numatytais atvejais ieškinį dėl Bendrovės organų sprendimų negaliojimo gali pareikšti Bendrovės akcininkai, kreditoriai, Bendrovės vadovas (prezidentas), Bendrovės tarybos ir Bendrovės valdybos nariai ar kiti įstatymuose numatyti asmenys ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dienos, kurią ieškovas sužinojo ar turėjo sužinoti apie ginčijamą sprendimą. 
5.6. Vertybinių popierių komisijos atstovas turi teisę dalyvauti Bendrovės tarybos ir Bendrovės valdybos posėdžiuose su patariamuoju balsu ir gauti posėdžio dalyviams pateikiamą medžiagą.


VI. VISUOTINIS BENDROVĖS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

6.1. Visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo ar pakartotinio visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo. Dalyvauti ir kalbėti visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime turi teisę taip pat ir Bendrovės valdybos nariai, Bendrovės tarybos nariai, Bendrovės vadovas (prezidentas), išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius. 
6.2. Visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo kompetencija nesiskiria nuo visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos, nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme. 
6.3. Visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų. 
6.4. Visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas šaukiamas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. 
6.5. Pranešimą apie visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo sušaukimą Bendrovės vadovas (prezidentas) privalo paskelbti dienraštyje „Lietuvos Rytas“ (jei nuo Bendrovės nepriklausančių aplinkybių nėra galimybės pranešimo paskelbti dienraštyje „Lietuvos Rytas“, tai pranešimas skelbiamas dienraštyje „Verslo Žinios“) arba kiekvienam Bendrovės akcininkui įteikti pasirašytinai ar išsiųsti registruotu laišku ne vėliau kaip likus 30 dienų iki susirinkimo dienos. 
Jeigu visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas neįvyksta, apie pakartotinį Bendrovės akcininkų susirinkimą Bendrovės akcininkams turi būti pranešta tokiu pat būdu ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki šio susirinkimo dienos. Pakartotinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 30 dienų nuo neįvykusio visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo dienos. 
Visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jeigu visi Bendrovės akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, su tuo raštiškai sutinka.
6.6. Visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, jeigu Akcinių bendrovių įstatymas ar šie įstatai nenustato didesnės daugumos. Žemiau išvardintus sprendimus visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas priima ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų kvalifikuota dauguma: 
6.6.1. sprendimą keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis; 
6.6.2. sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo; 
6.6.3. sprendimą keisti (padidinti arba sumažinti) įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis; 
6.6.4. sprendimą nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą; 
6.6.5. sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas; 
6.6.6. sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
6.6.7. sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo; 
6.6.8. sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų patvirtinimo; 
6.6.9. sprendimą dėl Bendrovės pertvarkymo; 
6.6.10. sprendimą dėl Bendrovės restruktūrizavimo; 
6.6.11. sprendimą dėl Bendrovės likvidavimo ar likvidavimo atšaukimo, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis. 
6.7. Visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo sprendimui atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų ar konvertuojamų obligacijų priimti reikalinga ne mažesnė kaip 3/4 visų visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų akcijų suteikiamų balsų kvalifikuota dauguma.


VII. BENDROVĖS TARYBA

7.1. Bendrovės taryba yra kolegialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas. 
Bendrovės taryba sudaroma iš 3 narių 4 metų laikotarpiui. Bendrovės taryba renkama ir atšaukiama Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. 
7.2. Bendrovės tarybai vadovauja jos pirmininkas, kurį iš savo narių išrenka Bendrovės taryba.
Bendrovės tarybos darbo tvarką nustato jos priimtas Bendrovės tarybos darbo reglamentas. 
7.3. Bendrovės tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs Bendrovę. 
7.4. Bendrovės tarybos kompetencija nesiskiria nuo stebėtojų tarybos kompetencijos, nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme, tačiau Bendrovės taryba papildomai turi šiuos įgaliojimus: 
7.4.1. naudojasi Bendrovės taisyklėse bei kituose teisės aktuose numatytais įgalinimais ir teisėmis; 
7.4.2. nustato Bendrovės darbuotojų atlyginimų nustatymo bei skatinimo tvarką; 
7.4.3. tvirtina Bendrovės pajamų ir išlaidų sąmatas. 
7.5. Bendrovės taryba neturi teisės Akcinių bendrovių įstatymo ir šių įstatų jos kompetencijai priskirtų funkcijų pavesti ar perduoti vykdyti kitiems Bendrovės organams.


VIII. BENDROVĖS VALDYBA

8.1. Bendrovės valdyba yra kolegialus valdymo organas, kuris vadovauja bendrai Bendrovės veiklai. Bendrovės valdybą sudaro pirmininkas, pavaduotojas ir nariai. 
Bendrovės valdyba sudaroma iš 5 asmenų 4 metų laikotarpiui. Bendrovės valdybos nariai renkami ir atšaukiami Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. 
8.2. Naujai išrinkta Bendrovės valdyba savo pirmajame posėdyje iš savo narių renka valdybos pirmininką bei valdybos pirmininko pavaduotoją. Bendrovės valdybos pirmininkas vadovauja valdybai. 
Bendrovės valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas. 
8.3. Bendrovės valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs Bendrovę. 
8.4. Bendrovės valdybos kompetencija nesiskiria nuo valdybos kompetencijos, nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme, tačiau Bendrovės valdyba papildomai turi šiuos įgaliojimus: 
8.4.1. rengia ir teikia Vertybinių popierių komisijai derinti arba tvirtinti Bendrovės taisykles, jų pakeitimus bei papildymus. Bendrovės valdyba taisyklių, jų pakeitimų bei papildymų projektui turi pritarti savo posėdyje 2/3 visų valdybos narių balsų dauguma; 
8.4.2. priima nutarimus, sprendimus ir kitas taisykles, reguliuojančias prekybą vertybiniais popieriais Bendrovėje, ir įstatymų numatytais atvejais teikia jas derinti arba tvirtinti Vertybinių popierių komisijai; 
8.4.3. naudojasi Bendrovės taisyklėse bei kituose teisės aktuose nustatytais įgalinimais ir teisėmis; 
8.4.4. priima Bendrovės vidaus dokumentus; 
8.4.5. rengia Bendrovės pajamų ir išlaidų sąmatas ir teikia jas tvirtinti Bendrovės tarybai; 
8.4.6. nustato Bendrovės įmokas už Bendrovės teikiamas paslaugas; 
8.4.7. vykdo kitas visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo ir Bendrovės tarybos pavestas funkcijas. 
8.6. Bendrovės valdyba, prieš priimdama sprendimą investuoti lėšas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį, turi apie tai pranešti kreditoriams, su kuriais Bendrovė yra neatsiskaičiusi per nustatytą terminą, jeigu bendra įsiskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo.


IX. BENDROVĖS VADOVAS

9.1. Bendrovės vadovas (prezidentas) yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas, kuris organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą ir vadovauja Bendrovei. Jis taip pat vienvaldiškai Bendrovės vardu veikia jos santykiuose su kitais asmenimis. 
9.2. Bendrovės vadovas (prezidentas) renkamas ir atšaukiamas bei atleidžiamas iš pareigų Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. 
9.3. Su Bendrovės vadovu (prezidentu) sudaroma darbo sutartis. Sutartį su Bendrovės vadovu (prezidentu) pasirašo Bendrovės valdybos įgaliotas Bendrovės valdybos narys. 
9.4. Apie Bendrovės vadovo (prezidento) išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais Bendrovės valdybos įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui. 
9.5. Bendrovės vadovas (prezidentas) savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, Bendrovės tarybos bei valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais. 
9.6. Bendrovės vadovo (prezidento) kompetencija nesiskiria nuo bendrovės vadovo kompetencijos, nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme, tačiau Bendrovės vadovas (prezidentas) papildomai turi šias teises ir pareigas: 
9.6.1. teikia pasiūlymus Bendrovės valdybai dėl valdymo struktūros; 
9.6.2. vykdo kitas Bendrovės tarybos bei Bendrovės valdybos jam pavestas funkcijas;
9.6.3. vykdo kitas funkcijas, reikalingas Bendrovės ūkinei veiklai organizuoti.


X. BENDROVĖS AUDITAS

10.1. Bendrovės finansiniams metams pasibaigus, iki eilinio visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo sušaukimo visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo išrinkta audito įmonė turi patikrinti metinę finansinę atskaitomybę ir Bendrovės valdybai pateikti auditoriaus išvadą ir įstatymų nustatytais atvejais – audito ataskaitą. 
10.2. Bendrovės audito įmonę renka ir atšaukia bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygas nustato visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas. 
Bendrovės audito įmonė yra renkama ne ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui. 
10.3. Bendrovės vadovas (prezidentas) privalo užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi Bendrovės dokumentai. 
10.4. Auditas atliekamas pagal auditą ir auditorių darbą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei Bendrovės ir audito įmonės sutarties sąlygas. 
Bendrovės metinė finansinė atskaitomybė kartu su Bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada ne vėliau kaip per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti pateiktos juridinių asmenų registro tvarkytojui.


XI. BENDROVĖS FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ IR PELNO PASKIRSTYMAS

11.1. Bendrovės metinę finansinę atskaitomybę tvirtina eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas. Gali būti tvirtinama tik audituota finansinė atskaitomybė. 
11.2 Eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas, patvirtinęs metinę finansinę atskaitomybę, turi paskirstyti paskirstytinąjį Bendrovės pelną (nuostolius). 
11.3. Apmokėtų akcijų, už kurias baigta mokėti tais finansiniais metais, už kuriuos skiriamas dividendas, dividendas mažinamas proporcingai laikui, kada už akcijas dar buvo nevisiškai apmokėta.


XII. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

12.1. Bendrovės pranešimų apie visuotinio akcininkų susirinkimo ir pakartotinio susirinkimo sušaukimą skelbimo tvarka nustatyta šių įstatų 6.5 punkte. 
12.2. Kitais Akcinių bendrovių įstatymo, kitų įstatymų ir šių įstatų nustatytais atvejais Bendrovės pranešimai skelbiami ta tvarka ir terminais, kuriuos nustato įstatymai ir įstatai. Bendrovės vieši pranešimai yra skelbiami dienraštyje „Lietuvos Rytas“ (jei nuo Bendrovės nepriklausančių aplinkybių nėra galimybės pranešimų paskelbti dienraštyje „Lietuvos Rytas“, tai pranešimai skelbiami dienraštyje „Verslo Žinios“). Įstatymų nustatytais atvejais Bendrovės pranešimai akcininkams, kreditoriams ar kitiems asmenims gali būti įteikti pasirašytinai ar išsiųsti registruotu laišku. Už Bendrovės pranešimų paskelbimą ir įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas (prezidentas). 
12.3. Informacija apie Bendrovės esminius įvykius teikiama dienraščiui „Lietuvos Rytas“, naujienų agentūrai BNS bei skelbiama per Bendrovės informacinę sistemą.


XIII. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

13.1. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Bendrovės įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, Bendrovės metinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių Bendrovės akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo sprendimai, Bendrovės tarybos pasiūlymų ar atsiliepimų visuotiniams Bendrovės akcininkų susirinkimams, Bendrovės akcininkų sąrašų, Bendrovės tarybos ir Bendrovės valdybos narių sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat Bendrovės tarybos bei Bendrovės valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šių Bendrovės organų sprendimai, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties. 
13.2. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. 
13.3. Atsisakymą pateikti dokumentus Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas. 
13.4. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams yra pateikiami atlygintinai. Atlyginimas negali viršyti šių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo išlaidų. Atlyginimo dydį nustato Bendrovės valdyba. 
13.5. Bendrovė sudaro sąlygas kiekvienam akcininkui neatlygintinai susipažinti su ataskaitomis, kurias Bendrovė rengia ir skelbia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Jeigu Bendrovės išleistų vertybinių popierių savininkas pareikalauja padaryti jam šių ataskaitų kopijas, Bendrovė už kopijas ima Bendrovės valdybos nustatytą mokestį, kuris negali viršyti dokumentų pateikimo sąnaudų.
13.6. Ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo, Bendrovės akcininkams turi būti sudarytos galimybės susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus bei visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorių pateiktą paraišką Bendrovės valdybai ar Akcinių bendrovių įstatyme nurodytais atvejais Bendrovės vadovui (prezidentui). Jei Bendrovės akcininkas raštu pageidauja, Bendrovės vadovas (prezidentas) ne vėliau kaip per 3 dienas nuo raštiško prašymo gavimo visus susirinkimo sprendimų projektus įteikia šiam akcininkui pasirašytinai arba išsiunčia registruotu laišku. 
 

XIV. SPRENDIMŲ DĖL BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO PRIĖMIMO TVARKA

14.1. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. 
14.2. Sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes bei nutraukti jų veiklą priima Bendrovės valdyba.
14.3. Bendrovės filialai ir atstovybės nėra juridiniai asmenys. Bendrovė atsako pagal savo filialų ir atstovybių prievoles. 
14.4. Bendrovės filialai ir atstovybės veikia pagal jų nuostatus, kuriuos tvirtina Bendrovės valdyba. Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus skiria bei atšaukia Bendrovės valdyba. 

 
Įstatai pasirašyti 2009 m. sausio 7 d. 
Bendrovės akcininkų susirinkimo įgaliojimu 
____________________ 
Arminta Saladžienė 
Bendrovės vadovė (prezidentė)

NASDAQ OMX Vilnius įstatai.pdf 62 KB