Nemateriali rinka

Vertybiniai popieriai yra nematerialūs ir fiksuojami įrašais asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Vertybinių popierių asmenines sąskaitas turi teisę atidaryti ir tvarkyti vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkai ir Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas (LCVPD). Vertybinių popierių perleidimas yra fiksuojamas, darant atitinkamus įrašus vertybinių popierių sąskaitose.

Vertybinių popierių rūšys

Vertybinių popierių rinkos įstatymas nustato tokias vertybinių popierių rūšis:

  • akcinių bendrovių akcijos;
  • skolos vertybiniai popieriai;
  • pasirašymo teisės;
  • priemonės, patvirtinančios dalyvavimą investicinėje kintamojo kapitalo bendrovėje;
  • išvestinės finansinės priemonės (finansiniai būsimieji sandoriai, būsimieji palūkanų normos sandoriai ir kiti);
  • depozitoriumo pakvitavimai dėl akcijų.

Rinkos priežiūra

Vertybinių popierių rinką reguliuoja ir prižiūri Lietuvos bankas.

Lietuvos bankas išduoda licencijas ir leidimus Finansinių priemonių rinkos dalyviams, stabdo ir panaikina jų galiojimą bei stebi ir kontroliuoja, kad rinkos dalyviai veiktų stabiliai, būtų patikimai valdomi ir gebėtų vykdyti savo įsipareigojimus. Be to, Lietuvos bankas prižiūri, kad reguliuojamos rinkos dalyviai laikytųsi sąžiningos prekybos taisyklių, o investuotojai laiku gautų visą teisės aktuose nustatytą privalomą atskleisti informaciją

Kartu siekiama užtikrinti, kad, teikiant investicines paslaugas, su investuotojais būtų elgiamasi sąžiningai, teisingai ir profesionaliai, kad jie gautų visą reikalingą informaciją, leidžiančią priimti racionalius investicinius sprendimus. Siekdamas sudaryti kuo palankesnes sąlygas kapitalo rinkos plėtrai, Lietuvos bankas užtikrina reguliavimo kokybę ir teisinį aiškumą: teikia pasiūlymus dėl valstybės ekonominės politikos, skatinančios finansinių priemonių rinkų plėtrą, formavimo, skleidžia informaciją apie finansinių priemonių rinkų veikimo principus ir imasi kitų priemonių Finansinių priemonių rinkų įstatymui ir kitiems su finansinių priemonių rinka susijusiems teisės aktams įgyvendinti.

Finansinių priemonių rinkos dalyviai –tai finansų maklerio įmonės, finansų patarėjo įmonės, valdymo įmonės, investicinės bendrovės, investicines paslaugas teikiantys bankai, reguliuojamos rinkos ir jų nariai, Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas bei sąskaitų tvarkytojai. Finansinių priemonių rinkos dalyvių priežiūros pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad šalies finansų rinka veiktų sąžiningai, efektyviai ir skaidriai, mažinti rinkos sisteminę riziką, skatinti tvarią plėtrą ir užtikrinti investuotojų informavimą bei apsaugą.

Vertybinių popierių birža Nasdaq Vilnius prižiūri rinkos dalyvių bei biržoje listinguojamų vertybinių popierių emitentų veiklą tiek, kiek tai susiję su biržoje prekiaujamų vertybinių popierių kainų formavimu, sandorių sudarymu ir vykdymu, bei biržos priimtų taisyklių ir kitų teisės aktų laikymusi. Vertybinių popierių birža Nasdaq Vilnius vykdo rinkos priežiūrą vadovaudamasi teisės aktais ir biržos priimtomis taisyklėmis bei teisės aktų nustatytos apimties. Nasdaq Vilnius ir Lietuvos bankas bendradarbiauja, vykdydamos rinkos priežiūros funkcijas.

Teisinė bazė

Teisinio reguliavimo tikslas yra sudaryti teisinį pagrindą sąžiningai, atvirai ir efektyviai veikti vertybinių popierių rinkai, kad būtų kuo geriau apsaugoti investuotojų interesai bei apribota sisteminė rizika.

Vadovaudamasi teisės aktais, vertybinių popierių birža Nasdaq Vilnius, kaip savireguliuojanti organizacija, priima ir įgyvendina taisykles ir kitus teisės aktus, kad užtikrintų nuolatinį ir teisėtą rinkos veikimą.

Reguliuojama rinka ir užbiržinė prekyba

Reguliuojamą antrinę vertybinių popierių apyvartą Lietuvoje organizuoja vertybinių popierių birža Nasdaq Vilnius. Nasdaq Vilnius yra savireguliuojanti organizacija, kuri priima ir įgyvendina taisykles bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius listingavimo, prekybos ir kitų procedūrų tvarką vertybinių popierių biržoje Nasdaq Vilnius. Už biržos ribų sudaromi sandoriai įvykdomi per vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkus, kurie apie sudarytus sandorius privalo pranešti vertybinių popierių biržai Nasdaq Vilnius.

Investuotojų apsauga

Lietuvos įstatymai nustato aukšto lygio apsaugą užsienio investuotojams.
Investuotojai turi teisę jiems nuosavybės teise priklausantį pelną (pajamas), Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka sumokėję mokesčius, konvertuoti į užsienio valiutą ir (ar) pervesti į užsienį be apribojimų.