Bendrovė, norinti įtraukti vertybinius popierius į prekybos sąrašus, privalo pateikti biržos valdybos vardu paraišką. Paraiška pateikiama standartine Nasdaq Vilnius valdybos patvirtinta paraiškos forma. Kartu su paraiška biržos valdybai turi būti pateikta eilė dokumentų.
Nasdaq Vilnius valdyba gali pareikalauti iš emitento papildomų dokumentų arba informacijos, jeigu mano, kad tai yra būtina investuotojų apsaugai užtikrinti.
Biržos valdyba, svarstydama VP įtraukimą į Biržos prekybos sąrašą gali priimti vieną iš trijų sprendimų:

  • sprendimą įtraukti VP į prekybos sąrašą;
  • sprendimą neįtraukti VP į prekybos sąrašą;
  • sprendimą dėl sąlyginio VP įtraukimo į prekybos sąrašą.

Nasdaq Vilnius valdyba priima sprendimą įtraukti VP į prekybos sąrašą, jeigu emitentas ir jo VP atitinka Prekybos taisyklėse nustatytus reikalavimus.

Priimamas sprendimas neįtraukti VP į prekybos sąrašą, jeigu VP arba jų emitentas neatitinka šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų arba šių VP emitentas atsisako pateikti prašomą papildomą informaciją ar dokumentus, taip pat jeigu emitentas atsisako vykdyti pagrįstus biržos valdybos reikalavimus. Valdyba gali priimti sprendimą neįtraukti vertybinių popierių į sąrašą, jeigu per paskutinius dvejus metus iki paraiškos pateikimo emitentui buvo iškelta bankroto byla arba jis per šį laikotarpį susidurdavo su mokumo problemomis, taip pat jeigu emitento būklė, ekonominė ar teisinė padėtis yra tokia, kad įtraukimas pakenktų investuotojų interesams. Taip pat gali neįtraukti VP į prekybos sąrašą, jeigu biržos prekybos sistemos techninės galimybės neleidžia užtikrinti prekybos tokiais vertybiniais popieriais.

Priimamas sprendimas dėl sąlyginio VP įtraukimo į prekybos sąrašą, jeigu paraiškos pateikimo metu emitentas arba jo išleisti VP neatitinka taisyklėse nustatytų reikalavimų, tačiau vadovaudamasi emitento pateiktais įrodymais ir paaiškinimais Nasdaq Vilnius valdyba mano, kad emitentas ir jo išleisti vertybiniai popieriai atitiks šių taisyklių nustatytus reikalavimus po to, kai bus įvykdytas vertybinių popierių viešas siūlymas ar kiti veiksmai.

Sprendimas dėl vertybinių popierių įtraukimo į Oficialųjį sąrašą turi būti priimtas per 6 mėnesius, o į Papildomąjį sąrašą per 3 mėnesius nuo paraiškos (arba nuo trūkstamų papildomų dokumentų) gavimo dienos.