Emitentai, kurių vertybiniai popieriai yra įtraukti į Oficialųjį, Papildomąjį arba Skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą, buhalterinę apskaitą privalo tvarkyti ir finansinę atskaitomybę sudaryti pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

Pateikti Nasdaq Vilnius emitento audituotą metinę finansinę atskaitomybę ir auditoriaus išvadą ne vėliau kaip tą dieną, kai sudaroma galimybė su šiais dokumentais susipažinti emitento akcininkams.

Pateikti Nasdaq Vilnius pagal įstatymų reikalavimus parengtą metinį pranešimą ne vėliau kaip tą dieną, kai emitento akcininkams sudaroma galimybė susipažinti su šiais dokumentais. Jei emitento akcininkams sudaroma galimybė anksčiau susipažinti su šiuo pranešimu, tai tą pačią dieną emitentas privalo šį pranešimą pateikti Nasdaq Vilnius.

Vadovaudamasis Nasdaq Vilnius valdybos nustatyta tvarka, emitentas metiniame pranešime turi atskleisti, kaip jis laikosi Nasdaq Vilnius patvirtinto bendrovių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, valdymo kodekso ir konkrečių jo nuostatų. Jei Bendrovių valdymo kodekso ar kai kurių jo nuostatų nesilaikoma, tai turi būti nurodoma, kurių konkrečių nuostatų nesilaikoma ir dėl kokių priežasčių.

Pateikti periodines ataskaitas, parengtas pagal VPK nustatytas taisykles, Nasdaq Vilnius tais pačiais terminais kaip ir VPK.

Pateikti Nasdaq Vilnius trijų, šešių, devynių ir dvylikos mėnesių tarpinę finansinę atskaitomybę (balansą, pelno (nuostolio) ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą, nuosavybės pokyčių ataskaitą ir aiškinamąjį raštą) nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 mėnesius po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

Pateikti Nasdaq Vilnius pranešimą apie preliminarų bendrovės finansinių metų rezultatą (pelną ar nuostolį) nedelsiant po to, kai jį sužino, bet ne vėliau kaip per 2 mėnesius po finansinių metų pabaigos.

Emitentai, kurių vertybiniai popieriai yra įtraukti į Oficialųjį, Papildomąjį arba Skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą, privalo paskelbti informacinius pranešimus apie esminius įvykius per Nasdaq Vilnius informacijos atskleidimo sistemą. Esminiais įvykiais, kurie privalo būti paskelbti per Nasdaq Vilnius informacijos atskleidimo sistemą, laikomi visi viešai neatskleistos informacijos konfidencialumo užtikrinimo ir atskleidimo taisyklėse nurodyti įvykiai, taip pat biržos listingavimo taisyklėse nurodyti su emitento veikla susiję įvykiai.

Atskleisti informaciją apie visus reikšmingus pasikeitimus jo veikloje ar kitas su emitentu susijusias aplinkybes net ir tuo atveju, kai tokia pareiga Nasdaq Vilnius listingavimo taisyklėse nėra tiesiogiai nustatyta, jeigu tokia informacija nėra atkleista viešai ir tokie pasikeitimai ar aplinkybės dėl savo pobūdžio ir poveikio emitento turtui, atsakomybei, verslui ar reputacijai gali turėti įtakos jo išleistų vertybinių popierių kainai.

Visi pranešimai, kuriuos emitentas skelbia per Nasdaq Vilnius informacijos atskleidimo sistemą, ir periodinė finansinė informacija turi būti pateikti lietuvių ir anglų kalbomis. Pranešimų finansiniai duomenys turi būti išreikšti eurais ir buveinės valstybės valiuta.

Papildomi informacijos atskleidimo reikalavimai emitentams, kurių vertybiniai popieriai įtraukti į Oficialųjį ir Papildomąjį prekybos sąrašus.

Papildomi informacijos atskleidimo reikalavimai emitentams, kurių vertybiniai popieriai įtraukti į skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą.