Lai kļūtu par Sertificēto konsultantu pretendentam ir jāaizpilda biržas mājaslapā pieejamā pieteikuma forma un jānoslēdz ar biržu līgums. Ar katru uzņēmumu, kam tiks sniegti Sertificētā konsultanta pakalpojumi, konsultantam ir jānoslēdz līgums. Konsultantam ir arī jānodrošina, ka tiek izpildītas zemāk minētās papildus prasības, kas ir nepieciešams, lai First North emitenti un investori saņemtu augstas kvalitātes pakalpojumus.


1. Vismaz diviem Sertificētā konsultanta darbiniekiem ir jābūt ar atbilstošu pieredzi.

Šiem darbiniekiem ir:

  • nepieciešama ne mazāk kā divu gadu darba pieredze konsultāciju pakalpojumu sniegšanā par uzņēmumu kapitāla struktūru, stratēģiju, uzņēmumu pirkšanas un pārņemšanas darījumiem vai arī citiem atbilstošiem konsultāciju pakalpojumiem;
  • jāapmeklē biržas organizēts apmācību seminārs par First North noteikumiem un prasībām.


2. Jāizstrādā iekšējie kontroles noteikumi.

Noteikumos ir jānosaka, ka personas, kas pilda Sertificētā konsultanta pienākumus nedrīkst veikt darījumus ar konsultēto emitentu akcijām.


3. Jāizvairās no interešu konfliktiem un jāizstrādā noteikumi, kas regulē konfidenciālas informācijas izmantošanu.


4. Jānodrošina, ka visa ar pakalpojumu sniegšanu saistītā informācija tiek atbilstoši dokumentēta.


5. Jābūt neatkarīgam no konsultējamā uzņēmuma:

  • Sertificētā konsultanta īpašumā nedrīkst būt vairāk kā 10% no konsultēto emitentu akcijām;
  • kopā ar emitenta finanšu pārskatu iesniegšanu biržai, Sertificētajam konsultantam ir jāatklāj informācija par uzņēmuma īpašumā esošajām konsultētā emitenta akcijām;
  • Sertificētais konsultants vai tā pārstāvis nedrīkst būt pārstāvēti konsultēto emitentu valdēs vai padomēs.
     

Pieteikuma veidlapas Sertificētajiem konsultantiem un uzņēmumiem