Valsts Kases parāda vērtspapīru izsoles notiek Nasdaq Riga tirdzniecības sistēmā Genium Inet.
 

Izsoļu veidi

–  Konkurējošās daudzcenu izsoles

Konkurējošās daudzcenu izsolēs tās dalībnieki drīkst piedalīties ar vienu vai vairākiem uzdevumiem, norādot katrā no tiem savu atbilstošo peļnas likmi. Savukārt izsoles organizētājs (Valsts kase) nosaka peļņas likmes maksimālo robežu, līdz kurai izpildās iesniegtie uzdevumi.

–  Nekonkurējošās jeb fiksētās cenas izsoles

Nekonkurējošās izsolēs organizators (Valsts kase) nosaka likmi un parāda vērtspapīru emisijas apjoms tiek proporcionāli sadalīts starp izsoles dalībnieku iesniegtajiem uzdevumiem.  

–  Vērtspapīru izvietošana ar tiešās pārdošanas metodi 

Izsoles dalībnieki piesakās uz izsoli un to iesniegtos uzdevumus izsoles organizators (Valsts kase) apstiprina to iesniegšanas secībā.  

Kas var piedalīties?

Sākot ar 2013. gada 11. februāri valsts vērtspapīru izsolēs var piedalīties kredītiestādes, kurām ir noslēgts primārā dīlera līgums ar Valsts kasi. Tādējādi, līdz ar primāro dīleru sistēmas ieviešanu, vērtspapīru sākotnējā izvietošanā ir šādas būtiskākās izmaiņas:

  • samazināts to tirgus dalībnieku skaits, kas var piedalīties valsts vērtspapīru sākotnējā izvietošanā un atpirkšanas darījumos;
  • valsts vērtspapīru iegādes uzdevumus kārtējās izsolēs var iesniegt tikai ar primāro dīleru starpniecību.

Valsts kase ieviesa primāro dīleru sistēmu ar mērķi sekmēt valsts vērtspapīru tirgus attīstību un aktivitāti gan sākotnējā, gan otrreizējā tirgū, kā arī Latvijas finanšu tirgū kopumā, kas veicinātu ar valsts parāda apkalpošanu saistīto risku samazināšanu.

–  Kas ir primāro dīleru sistēma?

Primāro dīleru sistēma ir sadarbības forma starp emitentu un finanšu institūcijām, lai realizētu vienotu stratēģiju vērtspapīru sākotnējā un otrreizējā tirgus funkcionalitātes stiprināšanai un tā attīstīšanai. Primārie dīleri veic starpnieka un valsts vērtspapīru tirgus eksperta, kā arī dialoga ar investoriem funkciju, iegādājoties vērtspapīrus sākotnējā izvietošanā un nodrošinot tirgus uzturētāja pienākumus otrreizējā tirgū.

–  Kādi ir primāro dīleru pienākumi?

Lai sistēma sekmīgi funkcionētu, primārajiem dīleriem vērtspapīru sākotnējā un otrreizējā tirgū ir šādi pienākumi:

  • būt starpniekiem starp emitentu un investoru, izplatot iegādātos vērtspapīrus un veicinot investoru bāzes paplašināšanos;
  • nodrošināt valsts vērtspapīru likviditāti otrreizējā tirgū, veicinot tirdzniecību otrreizējā tirgū un efektīvu vērtspapīru cenas noteikšanu. 

– Kādas ir primāro dīleru tiesības?

Primārajiem dīleriem ir piešķirtas šādas tiesības:

  • piedalīties valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru sākotnējā izvietošanā un citos valsts iekšējā aizņēmuma darījumos;
  • saņemt valsts vērtspapīru primārā dīlera statusu un būt vairāk informētiem par plānotajiem valsts aizņēmuma darījumiem. 

–  Primāro dīleru saraksts                                  

Esošais primāro dīleru saraksts ir šāds:

1) Citadele banka (par sākotnējā un otrreizējā tirgus organizēšanu);
2) Luminor Bank AS (par sākotnējā un otrreizējā tirgus organizēšanu);
3) SEB bankas (par sākotnējā un otrreizējā tirgus organizēšanu);
4) Swedbank (par sākotnējā un otrreizējā tirgus organizēšanu).

–  Kā var saņemt primārā dīlera statusu?

Arī citiem tirgus dalībniekiem ir iespēja pretendēt uz primārā dīlera statusu, iesniedzot pieteikumu Valsts kasei. Valsts kase regulāri vērtēs katra primārā dīlera un citu tirgus dalībnieku aktivitātes, izmantojot šādus kritērijus:

  • atbilstības kritēriji – nosakot, ka kandidātam jābūt kredītiestādei, Nasdaq Rigabiržas biedram un jāievēro likumos un normatīvajos aktos noteiktās prasības;
  • kvalitātes kritēriji – vērtējot bankas aktivitāti valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru tirgū un līdzšinējo bankas dalību finanšu darījumos ar Valsts kasi gan valsts parāda un aktīvu vadības, gan citu jautājumu ietvaros.
     

Papildu informācija par primāro dīleru sistēmu Latvijas valsts parāda vērtspapīru izsolēs pieejama Valsts kases mājas lapā.