Nasdaq organizētais alternatīvais parāda vērtspapīru tirgus First North tika ieviests ar nolūku sekmēt korporatīvo parāda vērtspapīru emisijas plašākam uzņēmumu lokam, atbilstoši tirgus pieprasījumam Ziemeļvalstīs (Dānijā, Zviedrijā, Somijā) un arī Baltijā, tādējādi gan paplašinot kapitāla piesaistes iespējas maziem un vidējiem uzņēmumiem, gan piesaistot privātos investorus, kuri meklē augstāku ienesīgumu pašreizējos vēsturiski zemāko likmju apstākļos. 


Korporatīvo parāda vērtspapīru ieguvumi 

Nepieciešamība pēc kapitāla ir biežākais iemesls parāda vērtspapīru emisijai. Parasti vērtspapīru emisija tiek izmantota kā alternatīva bankas finansējumam. Šajā gadījumā uzņēmums neaizņemas no vienas kredītiestādes, bet gan no plaša un daudzveidīga investoru loka un uz paša definētiem nosacījumiem. 

Priekšrocības:

 • iespēja aizņemties uz ilgāku periodu;
 • parasti fiksētas procentu likmes un aizņēmuma atmaksa perioda beigās (bez amortizācijas);
 • mazināta atkarība no komercbankām;
 • lielāka lēmumu pieņemšanas brīvība un elastīgāki, paša uzņēmuma definēti noteikumi salīdzinājumā ar banku aizdevumiem;
 • piemērotība lielu ilgtermiņa projektu finansēšanai (iespējama parāda vērtspapīru emisija programmas veidā);
 • lielāka korporatīvā publicitāte un atpazīstamība;
 • iespēja aizņemties bez ķīlas un/vai pozitīvas naudas plūsmas, kas parasti apgrūtina bankas finansējuma piesaisti.


Atšķirība starp First North un regulēto tirgu

First North parāda vērtspapīru tirgus ir daudzpusēja tirdzniecības sistēma jeb, kā bieži lietots, alternatīva tirdzniecības platforma (MTF). To organizē Nasdaq ar atsevišķi izstrādātiem noteikumiem un cenrādi. Salīdzinājumā ar regulēto tirgu, First North parāda vērtspapīru tirgus spēj piedāvāt lielāku elastību iekļaušanas nosacījumiem un uzņēmumiem izvirzītajām prasībām. 

First North papildina regulēto tirgu, sniedzot plašākas iespējas gan emitentiem, gan investoriem. Daži emitenti gūs lielāku ieguvumu no efektīvāka un atvieglotāka iekļaušanas procesa un prasībām First North parāda vērtspapīru tirgū, savukārt citiem emitentiem ir būtiska investoru izvirzītā prasība parāda vērtspapīru iekļaušanai regulētajā tirgū. 

First North tirgū parāda vērtspapīri tirdzniecībai var tikt iekļauti bez prospekta reģistrācijas vietējā kompetentajā institūcijā (Latvijā – Finanšu un kapitāla tirgus komisija), izņemot gadījumus, kurus regulē atbilstošie normatīvie akti. Turklāt regulētajā tirgū emitentiem jāatbilst starptautisko finanšu pārskatu standartiem (IFRS), savukārt First North tirgū ir pietiekama finanšu pārskatu sagatavošana saskaņā ar vietējiem grāmatvedības standartiem. 

 

Iekļaušanas nosacījumi

Uzņēmuma apraksta sagatavošana ir galvenais parāda vērtspapīru iekļaušanas nosacījums Biržā. Uzņēmuma apraksts ir dokuments, kas ietver informāciju par emitentu un parāda vērtspapīru galvenajiem raksturlielumiem. Emitenti, kuru vērtspapīri jau iekļauti kādā no ES vai EEZ regulētajiem tirgiem, citā First North vai pielīdzināmā tirdzniecības vietā, ir atbrīvoti no Uzņēmuma apraksta sagatavošanas un tā vietā var iesniegt tikai Vērtspapīru aprakstu. Tas nozīmē, ka emitentam ir jāsagatavo vienīgi informatīvs dokuments par konkrēto parāda vērtspapīru emisiju un raksturlielumiem, ja cita specifiska informācija par uzņēmumu jau ir publiski pieejama vismaz angļu valodā un uz to ir sniegta atsauce dokumentā. 

Iekļaušanas procesa laikā emitentam ir pienākums sadarboties ar kādu no First North Sertificētajiem konsultantiem, izņemot gadījumus, ja emitenta akcijas jau tiek tirgotas kādā no ES vai EEZ regulētajiem tirgiem vai citā First North tirgū. Sertificētais konsultants sniegs uzņēmumam padomus un atbalstu iekļaušanas procesa gaitā. Gadījumā, ja emitents un Sertificētais konsultants nolemj turpināt sadarbību arī tirdzniecības laikā, konsultants var palīdzēt arī ar turpmāk regulāri publicējamās informācijas sagatavošanu un pārbaudi.

Parasti tiek sagaidīts, ka emitentam, kura viena parāda vērtspapīru nominālvērtība ir mazāka par 100 000 EUR, ir pieejami gada pārskati par vismaz pēdējiem 2 finanšu gadiem. Tomēr, ņemot vērā īpašus apstākļus, Biržai ir tiesības lemt par atbrīvojumu no šīs prasības. 

 

Pienākumi pēc parāda vērtspapīru iekļaušanas Biržā

First North informācijas atklāšanas noteikumi paredz mērenākas prasības salīdzinājumā ar regulēto tirgu. Galvenais nosacījums, kas jāņem vērā – jebkura uzņēmumam nozīmīga informācija, kas var ietekmēt vērtspapīru cenu, jāatklāj izmantojot Biržas informācijas izplatīšanas sistēmu GlobeNewswire. Minimālās informācijas atklāšanas prasības iekļauj šādas informācijas publicēšanu:

 • pusgada un gada pārskati (iekļaujot revidentu ziņojumu)
 • obligacionāru sapulču sasaukšana 
 • akcionāru un obligacionāru sapulču pieņemtie lēmumi 
 • izmaiņas vadībā u.tml. 

Emitenti tiek aicināti konsultēties ar savu Sertificēto konsultantu vai ar Biržas speciālistu, zvanot pa tālruni 6 721 2431, ja nepieciešama plašāka informācija par publicējamajiem paziņojumiem Biržā.