Obligāciju emisija ir veids, kā uzņēmums aizņemas naudu uz paša izstrādātiem noteikumiem

Katrs uzņēmums var saskarties ar situāciju, kad bankā nav iespējams saņemt aizdevumu vai arī tā nosacījumi neapmierina. Tādās situācijās obligāciju emisija ir alternatīva iespēja aizņemties finansējumu no citiem finansējuma avotiem.
 

Kas ir obligācijas?

Obligācijas ir parāda vērtspapīri, ko emitē uzņēmumi, valstis, pašvaldības, lai uz konkrētu laika posmu aizņemtos naudu no investoriem. Aizņēmuma termiņa beigās obligāciju emisija ir jādzēš, atmaksājot obligāciju pircējiem aizņēmuma pamatsummu. Savukārt ieguldītāja – obligāciju pircēja ienākumus veido t.s. kupona maksājumi – uzņēmuma noteikta un regulāri maksāta fiksēta vai mainīga procentu likme no aizņēmuma pamatsummas. 

Ar obligāciju palīdzību uz vienādiem nosacījumiem ir iespējams vienlaikus aizņemties no vairākiem investoriem, kuri katrs iegādājas noteiktu skaitu obligāciju. Tādā veidā ir iespējams piesaistīt lielāku summu, nekā to var nodrošināt viens aizdevējs.
 

Kas ir obligāciju pircēji?

Obligācijas tradicionāli iegādājas ieguldījumu fondi, pensiju fondi, privātpersonas, uzņēmuma klienti, darbinieki, sadarbības partneri un bankas.
 

Obligāciju emisijas priekšrocības

Obligāciju emisija ir alternatīva aizņēmumam bankā. Emitējot obligācijas, uzņēmums ir tas, kurš, balstoties uz aprēķiniem un dažādu investoru interesi, nosaka sev optimālos aizņēmuma nosacījumus. Šie nosacījumi tiek fiksēti emisijas prospektā

Priekšrocības:

 • ja uzņēmumam parādās brīvi līdzekļi, iespējama priekšlaicīga emisijas dzēšana(ja tas paredzēts prospektā) atmaksājot vien obligāciju nominālvērtību;
 • aizņēmumam obligāciju emisijas veidā var nebūt nodrošinājuma. Investoru risku kompensē atbilstošas aizdevuma procentu likmes;
 • obligāciju pircēji neiejaucas lēmumu pieņemšanā uzņēmumā, un nav tiesīgi prasīt aizdevuma pamatsummas atmaksu, kamēr vien uzņēmums ievēro prospektā aprakstītos noteikumus;
 • uzņēmums var rīkot obligāciju izsoli, izmantojot Baltijas biržu Nasdaq infrastruktūru un aizņemties par maksimāli zemu procentu likmi.

Izvēloties obligāciju emisiju uzņēmums nosaka:

 • Aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu, piemēram, 1 gads, 3 gadi, 5 gadi utt.;
 • Kupona jeb aizņēmuma procentu likmes apmēru – tā var būt fiksēta vai mainīga;
 • Procentu maksājuma izmaksas kārtību (reizi gadā, reizi ceturksnī vai citā intervālā). Piemērām, nosakot fiksētu kupona apmēru uzņēmums var ērtāk plānot savu naudas plūsmu. 

Vēlamais uzņēmuma profils publiskai parāda vērtspapīru emisijai (angļu valodā).

 

Kā notiek obligāciju emisija?

Obligāciju emisijas organizēšanai parasti tiek piesaistīts finanšu konsultants ar atbilstošu pieredzi un zināšanām. Konsultanta loma parasti ir izvērtēt investoru interesi, ieteikt uzņēmumam piemērotus emisijas nosacījumus, sagatavot prospektu un piesaistīt investorus.

Atkarībā no tā, cik liela ir piesaistāmā summa, kas būs investori un kādas būs viņu prasības, obligāciju emisija var būt slēgta vai publiska.

Slēgta obligāciju emisija nozīmē, ka obligācijas pēc to emisijas netiks iekļautas biržā. Ja investoriem radīsies nepieciešamība tās pārdot, tad pircējs būs jāmeklē saviem spēkiem, nevis caur biržu. Parasti slēgta emisija tiek veikta, kad ir zināms, ka obligāciju emisiju izpirks skaitliski nedaudzi, iespējams, jau iepriekš zināmi investori. Tādi investori var būt atsevišķi uzņēmuma akcionāri un slēgti ieguldījumu fondi.Publiska obligāciju emisija nozīmē, ka obligācijas pēc to izplatīšanas tiks iekļautas Nasdaq Baltijas biržas parāda vērtspapīru sarakstā un obligāciju īpašnieki vajadzības gadījumā ar biržas starpniecību tās varēs pārdot citiem investoriem. Nasdaq Baltijas biržas infrastruktūra nodrošina ērtu obligāciju pirkšanu un pārdošanu. Investoriem tas nodrošina lielāku rīcības brīvību un uzlabo uzņēmuma reputāciju kopumā.
 

Veicot publisku obligāciju emisiju uzņēmumam jāatbilst vien dažiem noteiktiem kritērijiem:

 • uzņēmumam komercdarbība jāveic tā galvenajā saimnieciskās darbības jomā vismaz divus gadus (īpašos gadījumos iespējami izņēmumi);
 • pēdējā gada finanšu pārskatam jābūt sagatavotam atbilstoši Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem. Ja tas nav bijis darīts, pārskatu var pārrevidēt un sagatavot atbilstoši IFRS speciāli šim nolūkam;
 • minimālajam emisijas apjomam jābūt vismaz 200 000 eiro.
   

Kādiem uzņēmumiem ir pieejama obligāciju emisija?

Obligāciju emisiju var veikt ikviens uzņēmums neatkarīgi no tā juridsikās formas, īpašnieku sastāva vai lieluma. Atbildi uz jautājumu, vai uzņēmumam obligāciju emisija ir iespējama un uz kādiem nosacījumiem, sniegs konsultants vai biržas speciālisti.
 

Kā notiek obligāciju emisija?

Vairāk par obligāciju emisiju kā alternatīvu kapitāla piesaistes veidu lasiet grāmatā “No idejas līdz panākumiem“.