Biržā kotētiem uzņēmumiem tiek pievērsta pastiprināta uzmanība no investoru, biznesa partneru, mediju puses. Tāpat tiek izvirzītas informācijas atklāšanas prasības. To mērķis ir nodrošināt visus esošos un potenciālos investorus ar vienādu un pilnīgu informāciju par biržā iekļautajiem uzņēmumiem, tādējādi sniedzot iespēju pieņemt informētus investīciju lēmumus.

Baltijas biržās kotētie uzņēmumi ar labāko korporatīvo pārvaldību  un investoru attiecībām ik gadu tiek apbalvoti īpašā Baltijas biržu rīkotā pasākumā – Baltic Market Awards.

Ar mērķi nodrošināt vienādu un pilnīgu informāciju visiem vērtspapīru tirgus dalībniekiem, emitentiem ir pienākums:

 • Bez kavēšanās atklāt jebkuru informāciju, kas varētu ietekmēt uzņēmuma finanšu instrumentu cenu vai kas varētu mudināt investorus pirkt vai pārdot emitenta vērtspapīrus.
 • Atklāt informāciju par uzņēmuma finanšu situāciju, iesniedzot biržā neauditētus 3, 6, 9 un 12 mēnešu finanšu pārskatus un auditētu gada finanšu pārskatu.

Būtiskā informācija biržā jāpublisko vienlaicīgi ar informācijas publiskas atklāšanas medijos. Tas ir ērti iespējams izmantojot biržas informācijas izplatīšanas sistēmu GlobeNewswire. Šī sistēma tālāk nodrošina informācijas vienlaicīgu publicēšanu biržas mājaslapā un izplatīšanu medijiem.

Emitentiem ir jāatklāj sekojoša informācija: 

 • Emitenta vadības, pilnvarnieku un revidentu izmaiņas
 • Emitenta adreses vai biroja vietas maiņa
 • Tiesas vai šķīrējtiesas process
 • Maksātnespēja vai likvidācija
 • Emitenta kotēšanās citos tirgos
 • Gada pārskati un starpperiodu finanšu pārskati
 • Finanšu rezultātu prognozes
 • Izmaiņas emitenta komercdarbībā
 • Akcionāru sapulces, to lēmumi
 • Lēmumi par dividenžu izmaksu, dividenžu izmaksa
 • Pamatkapitāla palielinājums vai samazinājums
 • Parāda vērtspapīru emisija
 • Parakstīšanās uz akcijām un parāda vērtspapīriem
 • Informācija par akcionāru līgumiem
 • Nozīmīgas līdzdalības iegūšana vai zaudēšana citās komercsabiedrībās
 • Emitenta reorganizācija
 • Informācija par emitenta vadībai un darbiniekiem piešķirtām akciju opcijām un to nosacījumiem
 • Informāciju par korporatīvo pārvaldību uzņēmumā
 • Nozīmīgi sadarbības līgumi

Emitenta pienākums ir informēt biržu par tā akcionāru struktūru, t.i., jāpaziņo, ja kāds akcionārs savā īpašumā ieguvis 10%, 25%, 50%, 75% vai 95% uzņēmuma balsstiesīgo akciju.

Vairāk par informācijas atklāšanas prasībām Nasdaq Tallinn biržā – lasīt šeit, Nasdaq Vilnius biržā – šeit.