Nasdaq Riga aicina biržā kotētos uzņēmumus ievērot Korporatīvās pārvaldības principus (Corporate Governance). Šiem principiem ir rekomendējošs raksturs, to ievērošana ir apliecinājums tam, ka uzņēmums ir ieinteresēts savu akcionāru tiesību aizsardzībā un interešu nodrošināšanā.

Baltijas biržās kotētie uzņēmumi ar labāko korporatīvo pārvaldību  un investoru attiecībām ik gadu tiek apbalvoti īpašā Baltijas biržu rīkotā pasākumā – Baltic Market Awards.

Nasdaq Riga izstrādātie Korporatīvās pārvaldības principi un ieteikumi ietver jautājumus, kas saistīti ar akcionāru sapulču organizēšanu, padomes un valdes funkcijām un darbu, uzņēmuma attiecībām ar akcionāriem, uzņēmuma pārvaldes attiecībām ar trešajām personām un citus jautājumus.
 

Mērķis

Ieteikumu mērķis ir vairot investoru izpratni par to, kā katrs konkrētais uzņēmums tiek pārvaldīts, kurus no principiem emitents ievēro un kādā apjomā. Šo ieteikumu ievērošana veicinās uzņēmumu pārvaldes caurspīdīgumu, tādējādi palielinot uzņēmuma kvalitāti un pievilcību investoru acīs. 

Ieteikumi ir veidoti, pamatojoties uz “ievēro vai paskaidro” principa. Tas nozīmē, ka katrs biržas uzņēmums var brīvi izvēlēties, vai tas savā darbībā piemēro šos principus un cik lielā mērā. Ja principi netiek ievēroti, uzņēmumam ir jāpaskaidro neievērošanas apstākļi. Uzņēmumiem būtiski ir izvērtēt katra rekomendētā principa lietderību un samērojamību ar savu darbību un specifiku un izmantot šajā dokumentā ietvertās rekomendācijas vairāk kā ieteikumus labajai praksei, nevis obligātu prasību. Abos gadījumos – gan ievērojot principus, gan paskaidrojot to neievērošanas iemeslus – uzņēmuma rīcība ir pilnībā pieņemama. 

Biržas mērķis ir uzlabot biržā kotēto uzņēmumu korporatīvās pārvaldības kvalitāti, stiprināt vispārējo biznesa ētiku Latvijā, veicināt sabiedrības un uzņēmēju izpratni par kvalitatīvas pārvaldības nozīmi, kā arī veicināt uzņēmuma finansiālo un stratēģisko mērķu sasniegšanu. 

Dokumenta izstrādes laikā tika ņemta vērā Latvijas uzņēmējdarbības vides specifika, uzņēmumu lielums, kā arī uzņēmumu akcionāru intereses. Šie principi ir izstrādāti un saskaņoti visās trijās Baltijas valstīs, ievērojot vietējās likumdošanas īpatnības. 

Korporatīvās pārvaldības principu un ieteikumu ieviešanā Nasdaq Riga ir konsultējusies ar tirgus ekspertiem, Finanšu un kapitāla tirgus komisiju un uzklausījusi emitentu viedokli.
 

Korporatīvās pārvaldības ziņojumu iesniegšana

Korporatīvās pārvaldības ziņojumus Nasdaq Baltijas biržu Regulētā tirgus emitenti  biržā iesniedz reizi gadā, kopā ar revidētu gada pārskatu. Ziņojums ir publisks dokuments, tas tiek publicēts Nasdaq Riga mājaslapā, attiecīgā uzņēmuma sadaļā (apakšsadaļa „par emitentu”). 

Oficiālā saraksta uzņēmumi Korporatīvās pārvaldības ziņojumus iesniedz kopš 2007. gada, savukārt Baltijas Otrā saraksta uzņēmumi ziņojumus iesniedz kopš 2009.gada.
 

Aktuālā Korporatīvās pārvaldības principu redakcija pieejama šeit.