Indeksi

Nasdaq izmanto kopīgu indeksu klasifikācijas sistēmu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu tirgiem. Vienots indeksu standarts veicina izpratni par Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs izmantotajiem indeksiem un atvieglo atšķirīgu tirgu salīdzināšanu.

Nasdaq Baltijas indeksu saimē ietilpst benchmark, tirgojamie (tradable), visu akciju (all-share) un sektoru indeksi.

Visi indeksi ir saistītie, proti, tos aprēķina pēc cenām kādā konkrētā brīdī (bāzes datums), kad indeksam piešķir konkrētu vērtību. Indeksi ir svērtie; tos aprēķina, pamatojoties uz visu indeksā iekļauto akciju tirgus vērtības izmaiņām kādā laika nogrieznī.

 

Nasdaq Baltijas indeksu saimē ietilpst

– Benchmark (OMX Baltic Benchmark) ir Baltijas līmeņa indekss. Indeksa portfeli veido lielāko un aktīvāk tirgoto uzņēmumu akcijas, kuras pārstāv visus Nasdaq Baltijas tirgū kotēto uzņēmumu sektorus. Indekss raksturo tirgus kopējo tendenci; investors to var pilnībā atdarināt savā ieguldījumu portfelī. Indeksa grozs tiek pārskatīts reizi pusgadā, lai nodrošinātu iespēju ieguldījumu izdarīt ātri un ar zemām darījumu izmaksām. Indeksa akciju īpatsvars balstās uz tirgus vērtību, kura tiek koriģēta ar brīvā apgrozībā esošo akciju daudzumu: tātad indeksā tiek iekļauta tikai tā akciju kapitāla daļa, kura ir pieejama brīvā tirdzniecībā.

– Tirgojamie (OMX Baltic 10) ir Baltijas līmeņa indekss un sastāv no Baltijas tirgū 10 visaktīvāk tirgotajām akcijām. Nelielais uzņēmumu skaits indeksa grozā garantē, ka šīs akcijas ir ļoti likvīdas. Līdz ar to indekss ir piemērots, lai uz tā bāzes veidotu atvasinātos finanšu instrumentus. Indeksa akciju īpatsvars balstās uz tirgus vērtību, kura tiek koriģēta ar brīvā apgrozībā esošo akciju daudzumu. Indeksa grozs tiek pārskatīts reizi pusgadā.

– Visu akciju (Nasdaq Baltic, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Riga, Nasdaq Vilnius) ir gan Baltijas līmeņa, gan vietējie indeksi. To grozus veido Baltijas biržu Oficiālā un Otrā saraksta akcijas. Indeksi atspoguļo pašreizējo stāvokli un izmaiņas gan katrā no biržām, gan arī Baltijas tirgū kopumā.

– Sektoru ir Baltijas līmeņa indeksi un balstās uz Industry Classification Benchmark (ICB), kuru izstrādājusi FTSE Group. ICB ir detalizēta un visaptveroša uzņēmumu klasifikācijas struktūra, kas veicina un ļauj veikt nozaru un sektoru analīzi starp klasifikācijas četriem līmeņiem. Sektoru indeksi rāda nozares tendences un dod iespēju salīdzināt līdzīgus uzņēmumus nozares ietvaros. Indeksos ir iekļautas Nasdaq Baltijas tirgus Oficiālā un Otrā saraksta akcijas un tos aprēķina Nozares un Virssektora līmenī (ICB 1. līmenis un 2.līmenis).

 

Indeksu veidi

– Bruto indekss (GI): lai atspoguļotu indeksa patieso vērtību, tiek reinvestētas dividendes. Reinvestēšana notiek, koriģējot pi,t-1 indeksa saucējā, atņemot dividendes no cenas ex datumā t. Šāda korekcija nozīmē dividendes reinvestēšanu visās indeksa akcijās proporcionāli to īpatsvariem.

– Cenu indekss (PI): naudā izmaksātās dividendes indeksā reinvestētas netiek. Tādēļ cenu indekss atspoguļo tikai cenu dinamiku. Peļņas atšķirību starp bruto indeksu un cenas indeksu nosaka tieši dividendes.

– Indekss ar īpatsvara ierobežojumu (Cap): indeksa akcijām noteikts ierobežojums, kādu īpatsvaru tās var veidot. (Ierobežojumi tiek noteikti saskaņā ar ES direktīvu 01/108/EC par UCITS 22.paragrāfu).