Latvijas vērtspapīru tirgu uzrauga Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Uzraudzības mērķis ir veicināt visa finanšu sektora stabilitāti un vairot uzticamību. 

Uzraudzība tiek veikta arī zemākā pakāpē. Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu, Nasdaq Riga uzrauga tās organizētajos tirgos iekļauto finanšu instrumentu emitentus, kā arī biržas biedru darbības atbilstību Biržas noteikumu, Finanšu instrumentu tirgus likuma un citu kapitāla tirgu regulējošo normatīvo aktu prasībām. 

2007.gadā darbu uzsāka Nasdaq Riga izveidotā Uzraudzības komiteja, kas ir atbildīga par daļu no regulētā tirgus uzraudzības funkcijām: tā pieņem lēmumus par sankciju piemērošanu biržas emitentiem un biedriem, kuri pārkāpuši biržas noteikumus. Šo uzraudzības funkciju deleģēšana neatkarīgai institūcijai ļauj izvairīties no interešu konflikta, kas varētu rasties, biržai vienlaicīgi pildot gan tirgus organizētāja, gan uzrauga lomas.
 

Nasdaq Riga Uzraudzības komiteja

Uzraudzības komitejas sastāvā ir ar biržu nesaistīti eksperti un tās kompetencē esošie jautājumi ir noteikti Nasdaq Riga noteikumos “Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos” un Nasdaq Riga “Biedru noteikumos“.

Uzraudzības komitejas locekļus ievēl Nasdaq Riga padome. Biržas padomes apstiprinātajā uzraudzības komitejā darbojas septiņi neatkarīgi eksperti, kuriem ir zināšanas finanšu tirgus un juridiskajos jautājumos. Par Uzraudzības komitejas priekšsēdētāju ievēlēts Viktors Gustsons (“Seesam Life Latvija” valdes priekšsēdētājs), par priekšsēdētāja vietnieku – Edgars Līvmanis (“NCH Advisors Inc.” jurists). 

Gan emitentu, gan biedru ikdienas uzraudzību joprojām veic Nasdaq Riga speciālisti, kuri ir atbildīgi par materiālu sagatavošanu Uzraudzības komitejai. Uzraudzības komitejas lēmumus var pārsūdzēt Finanšu un kapitāla tirgus komisijā, šķīrējtiesā vai tiesā. 

Līdzīgas neatkarīgas uzraudzības komitejas, kas izskata disciplinārlietas un lemj par sankciju piemērošanu, ir izveidotas arī citās Nasdaq grupas biržās, t.sk., Viļņas un Tallinas biržās.
 

Uzraudzības komitejas locekļu izglītība un profesionālā pieredze

Viktors Gustsons

 

Izglītība

 

Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, maģistra grāds ekonomikā

Rīgas politehniskais institūts, Radiotehnikas un sakaru fakultāte, profesionālais maģistra grāds

 

Darba vieta un ieņemamais amats

Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle, Valdes loceklis  

Lauris Liepa

 

Izglītība

Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, bakalaura un maģistra grāds jurisprudencē

Darba vieta un ieņemamais amats

Zvērinātu advokātu biroja COBALT vadošais partneris

Latvijas Universitāte; Lektors

Rīgas Juridiskā Augstskola; Juridiskās ētikas vecākais lektors
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras šķīrējtiesas padomes loceklis.

Edgars Līvmanis

 

Izglītība

LU Juridiskā fakultātes maģistratūra, starptautisko tiesību maģistrs

Darba vieta un ieņemamais amats

NCH Advisors Inc. jurists

Jānis Leja

 

Izglītība

CPS validated by the University of Oxford, Apvienotā Karaliste

Diploms (vadība & ekonomika)

Latvijas Universitāte, Fizikas un Matemātikas Fakultāte

Maģistra grāds optikā un spektroskopijā

Darba vieta un ieņemamais amats

SIA “JL Prospero”, Valdes loceklis

Māris Purgailis

 

Izglītība

Latvijas Valsts universitāte, Ekonomikas fakultāte

No 1999.gada asociētais profesors

Darba vieta un ieņemamais amats

LU Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes profesors

Rolands Paņko

 

Izglītība

Rīgas Tehniskā universitāte, Pēcdiploma izglītības daļa (fakultāte), ārējo ekonomisko sakaru organizācija un vadība

Rīgas Tehniskā universitāte (Rīgas Politehniskais institūts), inženieris konstruktors

Darba vieta un ieņemamais amats

AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”, finanšu vadītājs, Plānošanas un finanšu vadības departamenta vadītāja vietnieks

Uldis Zelmenis

 

Izglītība

Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, maģistra grāds ekonomikā

University of Applied Sciences Weihenstephan, Vācija, pēcdiploma studijas ekonomikā un vadībā

Darba vieta un ieņemamais amats

Balcia Insurance SE, finanšu ieguldījumu pārvaldnieks