Andmed seisuga: 23.01.2021 15:51 (GMT+2)

Baltika: kontserni tegevusaruanne 1999

09.03.2000, Baltika, TLN
BALTIKA
TEADE

KONTSERNI TEGEVUSARUANNE 1999

1.Üldised majandustulemused

1998.a. lõpp ja 1999.a. esimene pool möödusid Baltika põhilistel
müügiturgudel jätkuvalt majanduslanguse /majandusseisaku mõjude all.
Prognoosid majandusarengu kiirest stabiliseerumisest ja taasalgavast
tõusust aasta alguses vahetusid ettevaatlikemate ja pessimist-
likematega. Tegelikkuses kujuneski aasta tervikuna n.ö. languse/
seisaku läbimisaastaks ja alles aasta lõpp tōi kaasa kinnitusi
majanduse toibumisest. Kujunenud majanduskeskkond dikteeris AS
Baltika 1999.a. tegevuseesmärgid:
- likviidsuspuhvri kasvatamine
- tegevuskulude kokkuhoid
- koosseisude vähendamine
- kliendiriskide juhtimise tõhustamine selleks, et kriis kergemini üle elada
- jaekaubanduskontseptsiooni edasiarendamine
- paindlikkuse suurendamine nii tootmises kui tootearenduses
- eesmärkturgude täpsem defineerimine
- sisenemisprojektid “suurtele turgudele” selleks, et tagada ettevõtte
jätkuv areng alates 2000.aastast

AS Baltika 1999.a.konsolideeritud netokäibeks kujunes 288,9 milj.kr.,
mis on 3,1 % (8,6 milj.kr.) rohkem kui eelmisel aastal. 1999.a.
puhaskasum oli 1,8 milj.kr. (sh. Baltika grupi 1,2 milj.kr.), mis on
0,4 milj.kr. võrra enam kui 1998.a. Grupi puhaskasumi vähenes 0,7
milj. kr. AS Baltika konsolideeritud puhaskasumi kujunemist mõjuta-
sid 1999.a. lisaks ebasoodsatele majandustingimustele mitmed erakor-
ralised tegurid:
- 1998.a. sügisest Vene kriisi tõttu lattu jäänud kauba kiire reali-
seerimine -(mõju kasumile – 2,9 milj.kr.)
- vanade laojääkide realiseerimine (mõju kasumile – 2,0 milj.kr.) -
Poola turule sisenemiskulud 1,5 milj.kr., mille tasuvust saab mõõta
järgmistel perioodidel
- 1999.a. esimeses kvartalis tütarettevõtte AS Baltman kauplustes
varude vähendamise eesmärgil tavapärasest suuremate kaubanduslike
allahindluste rakendamine - (mõju kasumile – 1,5 milj.kr.)
- kinnistu müügikasum Leedu tütarettevõttes ( mõju kasumile 3,0
milj.kr.)
- ebatõenäoliselt laekuvate arvete reservi suurenemine (mõju kasu-
mile –1,5 milj.kr.)
- uue tulumaksuseaduse rakendumine (mõju kasumile 0,7 milj.kr.)

AS Baltika aktsiate turuväärtus seisuga 31.12.1998 oli 66,7 milj.
kr., kontserni omakapital 114,7 milj.kr., aktsiakapital 48,0
milj.kr.
1999 1998
ärirentaablus 2,6 % 3,3 %
puhasrentaablus 0,4 % 0,7 %
tulu aktsia kohta 0,25 0,41
omakapitali tootlus 1,0 % 1,7 %

AS Baltika aktsia lõpetas 1999. aasta tasemel 13,90 krooni, olles
tōusnud aasta jooksul 46,3 % Võrdluseks tõusis Talse indeks samal
ajal 38,3 %.

2. 1999.a. olulisemad majandussündmused

Kaubandus
- Baltmani kauplusketi uue turunduspõhimõtte “Baltman-erinevad
valikud” rakendamine (september)
- Investeeringud uutesse poodidesse Tallinnas Kristiine Keskuses
(aprill)ja Kaunases (detsember)

Turundus
- Ekspordi arendusprogramm Poola turule, tütarettevõtte Baltika
Poland sp.z.o.o. asutamine (mai-detsember)
- Kaubamärgi- ja tootearendus Chrisine Collection’is – CHR turu-
letoomine (august)

Tootmine
- Tootmise ettevalmistus- ja juurdelõikustehnoloogia täiustamine
firma Investronica seadmete ja tarkvara abil (aprill- detsember)

Juhtimine
- Aktsionäride üldkoosolek valis uue Nõukogu koosseisus Miles
W.Burger (esimees), Joakim J. Helenius ja Reet Saks – liikmed.
- Seoses juhtimisstruktuuri reorganiseerimisega muudatused
juhatuses – lahkusid juhatuse liikmed Avo Reiska ja Tõnis Kotkas
(31.07.1999) ja valiti uueks liikmeks James Hayhow (Baltika
tootmisdirektor)(01.08.1999).
- Tütarettevõtte Baltman tegevdirektoriks (mai) ja juhatuse
liikmeks (detsember) valiti Maire Milder
- Juhtkond (30 inimest) osales Goldratti rahvusvahelisel
satelliitkoolitusel (märts-aprill).
- Sidusettevõtte AS Elina STC tegevdirektoriks ja juhatajaks
valiti Silvia Palu (jaanuar).

3.Tootmistegevus

1999.a. toodeti AS-s Baltika 753,8 tuh. õmblustoodet, mis on
78,2 tuh. toodet ehk 9,4 %vähem kui 1998.a. Kogutoodangust
valmistati AS Baltika kaubamärkide toodangut 298,1 tuh.tk.,
mis on 39,5 % kogu tootmismahust. Väljaspoolt ostetud toot-
misteenusena toodeti 34,1% kogutoodangust, kusjuures Venemaa

õmblusvabrikus “Slavjanka” 17,4 tuh.tk. ja sidusettevõttes
AS Elina STC 174,4 tuh.tk. AS-s Virulane toodeti
1999.a. omatoodangut 18,4 tuh.tk. (1998.a. 38,3 tuh.tk.)
ja allhanketoodangut 103,3 tuh.tk. (1998.a. 95 tuh.tk.).

4. Turundus

AS Baltika konsolideeritud netokäive 1999.aastal oli 288,9 milj.
krooni, mis on 8,6 milj. krooni ehk 3,1% enam kui 1998.aastal
(1998.a.netokäive 280,3 milj.krooni). Eksportturgude müügikäive
moodustas 64,5 % (186,4 milj.krooni ) kogu realisatsiooni neto-
käibest. Negatiivset mõju käivetele tõi kaasa Vene kriisi tõttu
konservatiivsem müügipoliitika nimetatud turul, kus müügid olid
18,2 milj.krooni võrra väiksemad kui eelmisel aastal. Suurenes
allhanketoodangu müük 11,4 milj.kr. võrra (müügid vastavalt
73,7 milj.kr. 1999.a. ja 62,3 milj.kr. 1998.a.. Allhanke-
toodangu osatähtsus netokäibest oli 25,5%.

5. Personal ja juhimine

AS Baltika töötajate keskmine arv 1999.a.oli 717 inimest
(1998.a.763 inimest).Kontsernis töötas 1999.a. keskmiselt 1458
inimest. AS-s Baltika on valitud 3 liikmeline nõukogu, kuhu
kuuluvad: Miles W. Burger - esimees, Joakim J. Helenius ja
Reet Saks liikmed).

Juhatus AS –s Baltika on 3-e liikmeline: esimees Meelis Milder
(AS Baltika tegevdirektor), liikmed James Hayhow (AS Baltika
tootmisdirektor), Ülle Järv (AS Baltika pearaamatupidaja). AS
Baltika juhatuse liikmed on samaaegselt töölepinguga seltsi
töötajad, kellele maksti 1999.a. töötasusid 1082,6 tuh. krooni.
Nõukogu ja juhatuse liikmetele (ja nende lähikondsetele)
kuuluvad AS Baltika aktsiad:
kogus %
Miles W.Burger 38000 0,79
Meelis Milder 395239 8,23
Ülle Järv 4763 0,1


Meelis Milder
Juhatuse esimees
6302731

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid