Andmed seisuga: 15.01.2021 22:29 (GMT+2)

Baltika: konsolideeritud auditeeritud bilanss 31.12.1999

09.03.2000, Baltika, TLN
BALTIKA
BILANSS

KONSOLIDEERITUD AUDITEERITUD BILANSS 31.12.1999

Konsolideeritud, auditeeritud
tuhandetes kroonides

AKTIVA 31.12.1999 31.12.1998
Käibevara
Raha ja pangakontod 16588 5697
Aktsiad ja muud väärtpaberid 6194 616
Nōuded ostjate vastu 36259 48204
Muud nõuded 7838 6179
Tulumaksu ettemaks 2657 4417
Varud 95765 113075
Käibevara kokku 165301 178188
Pōhivara
Pikaajalised finantsinvesteeringud 1081 1609
Materiaalne pōhivara : 49931 48906
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses) 33523 31690
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses) 56289 53178
Muu inventar,tööriistad,sisseseade (soet 20879 17029
Akumuleeritud pōhivara kulum (60760) (53145)
Ettemaksed materiaalse pōhivara eest 0 154
Immateriaalne pōhivara 1875 1931
Pōhivara kokku 52887 52446
AKTIVA KOKKU 218188 230634

PASSIVA
Lühiajalised kohustused
Vōlakohustused 45697 57865
Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest 157 85
Vōlad hankijatele 20166 18315
Tulumaksu võlg 191 0
Muud maksuvõlad 3731 6464
Viitvõlad 11598 7849
Lühiajalised kohustused kokku 81540 90578
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised vōlakohustused 12939 18118
Pikaajalised eraldised (tulumaksueraldis) 0 734
Pikaajalised kohustused kokku 12939 18852
Kohustused kokku 94479 109430
Vähemusosa 8988 7963
Omakapital 114722 113241
Aktsiakapital 48000 48000
Aazio 24039 23980
Reservid 22885 22891
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 19151 17192
Aruandeaasta kasum 1193 1945
Tresooraktsiad (546) (767)
Kohustused ja omakapital kokku 218189 230634


Ülle Järv
Juhatuse liige
6302741

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid