Andmed seisuga: 23.01.2021 15:53 (GMT+2)

Baltika: kommentaar kontserni majandustulemustele 01.01.-31.03.2000

27.04.2000, Baltika, TLN
BALTIKA
KOMMENTAAR MAJANDUSTULEMUSTELE

KOMMENTAAR KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSTELE 01.01.-31.03.2000

2000.a. 1.kvartali konsolideeritud aruandes kajastuvad järgmiste tütar- ja
sidusettevõtete tulemused:

31.03.2000 osalus% 31.03.1999 osalus%
AS Baltika (emaettevõte)
AS Virulane (Eesti) 55,15 % 55,15 %
AS Baltman (Eesti) 100 % 100 %
SIA Baltman (Läti) 100 % 100 %
Baltmano Prekiba (Leedu) 100 % 90 %
Baltika Sweden (Rootsi) 100 % 100 %
AS Elina STC (Eesti) 37,5 % 37,5 %
Baltika Poland (Poola) 100 % -
Baltinia OY (Soome) 100 % 100 %
AS Elina STC’d käsitletakse kui tütarettevõtet, kuna AS Baltika kontrollib AS
Elina STC majandustegevust. AS Baltika ostis k.a. 01. märtsil täiendavalt 10%
Baltmano Prekiba aktsiatest, suurendades oma osaluse 100% -ni.

AS Baltika 2000.a. esimese kolme kuu konsolideeritud ja auditeerimata
netokäive oli 88,7 milj. kr., mis on 8,1 milj .kr. võrra (10 %) rohkem kui
1999.a. samal perioodil. Omatoodangut müüdi 67,4 milj. kr. (7,9 milj. kr. ehk
13,2% rohkem kui 1999.a. esimese kolme kuuga) ning allhanketoodangut 20,6 milj
.kr. (1,7 milj. kr. ehk 9,2% rohkem kui 1999.a. samal perioodil).
Eksportturgude müügikäive moodustas 70,2 % (62,2 milj. kr.) netokäibest;
omatoodangu müükide osatähtsus oli 76 % netokäibest. (1999.a. esimeses
kvartalis oli omatoodangu osakaal 73,9% netokäibest ning eksport 69,8%
netokäibest). Omatoodangu ja allhanketoodangu müügid jagunesid turgude lõikes
järgnevalt:

(milj. kr.) 1.kvartal 2000 1.kvartal 1999 Muutus (%)
Eesti 26,4 24,4 8,5 %
Läti, Leedu 21,4 21,4 0,2 %
Soome, Rootsi, Norra 26,0 27,0 -3,7 %
Vene, Ukraina 6,7 2,1 217,5 %
Inglismaa, Saksamaa 6,9 5,7 20,5 %
Poola 1,2

Suuremad muutused toimusid Vene turul, kus mullune konservatiivne
müügipoliitika asendus jõulisema müügiga suurel naaberturul kasutamaks ära
sealset majanduskliima paranemist. Klientideks Vene turul on kriisist edukalt
väljunud pikaajalised äripartnerid. Eesti turul kasvas käive aruandeperioodil
2,1 milj.kr. ehk 8,5%.

AS Baltika konsolideeritud ja auditeerimata puhaskasum oli 5328 tuh.kr.,
sellest grupi kasum 4372 tuh.kr.. Kontserni puhaskasum suurenes võrreldes
eelmise aasta sama perioodiga 2338 tuh.kr. (78%); grupi kasum kasvas 1680 tuh.
kr.(62%).
Puhaskasumile avaldasid mõju järgmised olulisemad tegurid:
- ärikasumist sõltuva preemiareservi loomine 1,9 milj.kr. (1999.a.
preemiareservi 1.kvartalis ei loodud);
- Poolas asuva tütarettevõtte esimese poe avamiskulud 1,2 milj. kr.;
- tulumaksuseaduse erinevused võrreldavatel perioodidel (eelmisel aastal samal
perioodil arvestati tulumaksu 1,2 milj.kr.).

Käesoleva aasta esimese kolme kuuga on paranenud AS Baltika likviidsus:
maksevõime kordaja ((käibevara – varud)/lühiajalised kohustused) on kasvanud
0,85-lt (01.01.2000) 0,99-ni (31.03.2000). Käibevara struktuuris on toimunud
aasta esimese kolme kuuga järgmised muutused: raha ja kergesti realiseeritavad
kommertspaberid on vähenenud 8 milj.kr. võrra, nõuded ostjate vastu suurenenud
14 milj.kr. võrra, varud vähenenud 5 milj.kr (tooraine ja lõpetamata toodangu
varud vähenesid üle 9 milj.kr. ning valmistoodangu ja ostukauba varud kasvasid
4,5 milj.kr.). Kõik nimetatud muutused on enamasti põhjustatud ettevõtte
tegevusala sesoonsest iseloomust. Kõrvutades sesoonselt võrreldavaid
bilansiseise (31.03.2000 ning 31.03.1999), siis on näha, et kontsernis
tervikuna on vähenenud varud 12 milj.kr. (sh. valmistoodangu varud 16
milj.kr); samuti on vähenenud nõuded ostjatele (6,6 milj.kr.) ning kasvanud
raha ja väärtpaberite seis (11 milj.kr.).
Kontserni efektiivsusnäitajad on vaadeldaval perioodil võrrelduna eelmise
aasta sama perioodiga paranenud:
- varude käibekordaja (realiseerimise netokäive / keskmised varud kvartalis)
on tõusnud 27,3%;
- koguvara käibekordaja (realiseerimise netokäive / keskmised varad kvartalis)
on tõusnud 13,6%
- debitoorse võla keskmine laekumisperiood ((debitoorne võlgnevus / ostjate
ettemaksed)/keskmine realiseerimise netokäive päevas) on vähenenud 15 päeva
võrra ehk 26%.
Võlakordaja (kohustused / varad) on vähenenud esimese kvartali jooksul 43%-lt
(01.01.2000) 41%-le (31.03.2000). Kohustused on vähenenud põhiliselt
hankijatele tasumata arvete (-5 milj.kr) ja pikaajaliste pangalaenude
korraliste tagasimaksete (-1,46 milj.kr.) arvel.
Tulutoovuse suhtarvudest: ärirentaablus (ärikasum / realiseerimise
netokäive)oli aruendeperioodil 6,9% (ilma ärikasumi preemiareservita 9,1%);
puhasrentaablus 6% (ilma ärikasumi preemiareservita 8,2%); ROE (puhaskasum /
keskmine omakapital) kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 56,5%.


Ülle Järv
Juhatuse liige
6 302 741

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid