Andmed seisuga: 18.01.2021 02:40 (GMT+2)

Baltika: konsolideeritud bilanss 31.03.2000

27.04.2000, Baltika, TLN
BALTIKA
BILANSS

KONSOLIDEERITUD BILANSS 31.03.2000

konsolideeritud, auditeerimata
tuh.kr.

AKTIVA 31.03.2000 31.12.1999
Käibevara
Raha ja pangakontod 8 996 2 611
Aktsiad ja muud väärtpaberid 5 852 1 186
Nōuded ostjate vastu 50 710 57 292
Mitmesugused nōuded 1 001 920
Viitlaekumised 33 25
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud 9 978 7 063

Varud 90 895 102 886
Tooraine ja materjal 21 754 23 671
Lōpetamata toodang 5 584 4 544
Valmistoodang 63 172 74 562
Ettemaksed hankijatele 385 109
Käibevara kokku 167 465 171 983
Pōhivara
Pikaajalised finantsinvesteeringud 618 1 487

Materiaalne pōhivara 51 013 47 096
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses) 33 396 31 731
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses) 58 856 53 475
Muu inventar,tööriistad,sisseseade (soetusm.) 20 675 17 268
Akumuleeritud pōhivara kulum (61 914) (55 603)
Ettemaksed materiaalse pōhivara eest - 225
Immateriaalne pōhivara 1 356 1 818
Pōhivara kokku 52 987 50 401
AKTIVA KOKKU 220 452 222 384

PASSIVA
Lühiajalised kohustused
Vōlakohustused 44 236 52 332
Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest 1 229 82
Vōlad hankijatele 15 085 11 727
Maksuvōlad 3 299 6 528
Viitvōlad 13 510 7 682
Lühiajalised kohustused kokku 77 359 78 351
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised vōlakohustused 12 939 18 118
Pikaajalised eraldised (tulumaksueraldis) - 589
Pikaajalised kohustused kokku 12 939 18 707
KOHUSTUSED KOKKU 90 298 97 058
Vähemusosa 9 548 9 082
OMAKAPITAL 120 606 116 244
Aktsiakapital nimiväärtuses 48 000 48 000
Aazio 24 920 24 039
Reservid 22 891 22 885
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 20 423 19 175
Aruandeperioodi kasum 4 372 2 692
Tresooraktsiad - (547)
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 220 452 222 384


Ülle Järv
Juhatuse liige
6 302 741

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid