Emisijos duomenys

ISIN LT0000128696
Trumpinys AMG1L
Sąrašas/segmentas Baltijos Papildomasis sąrašas
Nominali 0,29 EUR
Emisijos dydis (vnt.) 178 382 514
Listinguojamų VP skaičius 178 382 514
Listingavimo pradžios data 2013.08.01

Pagrindiniai akcininkai (≥ 5% kapitalo)
2022.12.31

Pavadinimas Kapitalo dalis (%)
UAB „EPSO-G“ 96,58

Duomenys apie akcininkus, kuriems priklauso 5% ir daugiau įmonių kapitalo, atnaujinami vieną kartą per metus pagal informaciją, pateiktą įmonės audituotoje metinėje ataskaitoje.